Passend voorschrijven

Huisarts, Verpleegkunde

Passend voorschrijven – Stoppen van preventieve geneesmiddelen bij patiënten met een levensverwachting van minder dan één jaar

Huisarts, Verpleegkunde
Gedurende de laatste fase van het leven is het gebruik van preventieve medicatie niet zinvol meer. Continueren van deze medicatie weegt dan niet langer op tegen mogelijke bijwerkingen en is niet in lijn met het centrale doel van zorg in de palliatieve fase: het optimaliseren van de kwaliteit van leven.

Bij patiënten met een levensverwachting van minder dan en jaar is het gebruik van preventieve medicatie, zoals statines, bisfosfonaten, calcium en vitamines, niet zinvol. Het stoppen van deze medicatie moet worden overwogen, omdat de oorspronkelijke indicatie niet meer aanwezig is of de werking van het geneesmiddel de levensverwachting overschrijdt. Gebruik van deze medicatie weegt dan niet langer op tegen mogelijke bijwerkingen en de belasting van de inname. Het in stand houden van dergelijke risico’s en ongemak past niet bij de waarde- en wensgerichte zorg zoals die in het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg (2017 IKNL) wordt omschreven.

Aanpak

Om de hoeveelheid overbodige medicijnen aan het einde van het leven te verminderen onderzoeken we een strategie die inzet op (1) bewustwording van het stoppen van ineffectieve medicatie, (2) voorlichting over medicatie die veilig kan worden gestopt en (3) voorlichting over het voeren van een gesprek met een patiënt wiens levensverwachting beperkt is.

De verpleegkundig specialist zal een Advance Care Planning gesprek voeren met de patiënt over de beperkte levensverwachting en de rol van medicatiegebruik in relatie tot kwaliteit van leven. In samenspraak met de patiënt, huisarts en apotheker zal uiteindelijk tot een medicatieplan worden gekomen. Na een scholingsbijeenkomst voor alle betrokken huisartsen, apothekers en verpleegkundig specialisten, zullen we gebruik maken van de vaste overlegstructuur van het palliatieve consultatie team om de strategie uit te rollen en te evalueren.

‘De grootste winst zal worden behaald in kwaliteit van leven, door het verminderen van bijwerkingen en de daarmee gepaarde beperkingen.’

Deelnemende Centra

Huisartsen in de gemeente De Bilt, Academisch hospice Demeter in de Bilt en UMC Utrecht

Voortgang

Opstartfase
Start interventie: november 2020
Afronden: voorjaar 2022

Meer weten

Stuur een mail naar: Info@doenoflaten.nl

Betrokkenen:

Matthew Grant

onderzoeker | Expertisecentrum Palliatieve Zorg Utrecht, UMC Utrecht, Palliative Medicine Physician en General Practitioner (Australie)

Eric Geijteman

fellow interne oncologie, klinisch farmacoloog | Erasmus MC

Cathelijne Verboeket

verpleegkundige en verpleegkundig specialist | academisch hospice Demeter

Gon Uyttewaal

verpleegkundig specialist palliatieve zorg en hospicezorg thuis | Gezondheidscentrum De Bilt en academisch hospice Demeter, De Bilt

Saskia Teunissen

Bestuurder academisch hospice Demeter en hoogleraar Palliatieve zorg | Expertisecentrum Palliatieve Zorg UMC Utrecht