Effectiviteit van interventies om niet-gepaste medicatievoorschriften te verminderen

Publicatie

Effectieve interventies om niet-gepaste medicatie te verminderen

Het niet-gepast voorschrijven van medicijnen veroorzaakt onnodige schade bij patiënten en vormt een extra kostenpost voor de gezondheidszorg. Interventies die deze voorschriften kunnen terugdringen worden regelmatig bestudeerd, maar de effectiviteit van verschillende typen interventies ten opzichte van elkaar is nog onduidelijk. Daniëlle Kroon verzamelde 319 interventies en vergeleek hun effectiviteit. Ze vond bij 61,4% van de interventies een significante reductie van het niet-gepaste voorschrijfgedrag. Na uitsplitsing in zeven categorieën bleken interventies die bestaan uit meerdere onderdelen het vaakst effectief. Educatie voor de zorgprofessional werd het vaakst ingezet als interventie, maar bleek juist het minst vaak effectief.

Methoden
Voor dit overzicht werden systematic reviews (SR’s) gebruikt als bron voor originele onderzoeken. We zochten in EMBASE en MEDLINE naar SR’s die gepubliceerd waren voor augustus 2018. Alle SR’s die interventies beschreven die gericht waren op het verminderen van ongepaste medicatievoorschriften werden geselecteerd. SR’s en hun originele studies werden gescreend aan de hand van in- en exclusiecriteria. Alle soorten medicatie, populaties en settings werden geïncludeerd.  Interventies uit de originele studies werden gecategoriseerd naar type interventie. Per interventiecategorie werd het percentage effectieve interventies gerapporteerd. Een interventie werd als effectief beschouwd, wanneer er een significante daling was in het aantal niet-gepaste voorschrijvingen.

Belangrijkste bevindingen
Uit tweeëndertig SR’s werden 319 unieke interventies geïncludeerd. In totaal toonde 61,4% van deze interventies een significante vermindering van ongepaste medicatievoorschriften. Uitsplitsing naar zeven categorieën toonde welke strategieën het meest frequent effectief waren: interventies met meerdere van onderstaande onderdelen (73,2%), gevolgd door interventies met extra diagnostische tests (antibiotica) (70,4%), computerinterventies (69,2%), audit en feedback (66,7%), interventies gericht op patiënten (62,5%) en interventies met een multidisciplinaire benadering (57,1%). Educatie van zorgprofessionals was het vaakst ingezet, maar bleek het minst vaak effectief (50,0%).

Conclusie
Het merendeel van de interventies was effectief in het verminderen van ongepaste medicatievoorschriften. Interventies met meerdere onderdelen zorgden het vaakst voor een significante vermindering van ongepast voorschrijven. Onderwijs voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg was de meest ingezette interventie in dit overzicht, maar deze categorie bleek het minst vaak effectief.

Lees het volledige artikel ‘Effectiveness of interventions aiming to reduce inappropriate drug prescribing: an overview of interventions
Daniëlle Kroon, Nina F Steutel, Hester Vermeulen, Merit M Tabbers, Marc A Benninga, Miranda W Langendam, Simone A van Dulmen.
Journal of Pharmaceutical Health Services Research, Published: 16 July 2021

Meer lezen

Hoeveel onnodige diagnostiek is er?

Meer lezen